У вртићу "Мир" у општини Козлодуј, Република Бугарска, 16. септембра. одржана је састанак на којем се разговарало о предшколском васпитању у двема суседним земљама - Бугарској и Србији и будућим заједничким плановима за размену искустава.

"Учесницима у расправи предложио сам формирање мреже вртића, пет Бугарске и пет из Србије, у циљу унапређења педагошке и образовне праксе и развијања међуинституционалне сарадње. Мрежи ће се вероватно придружити један вртић из Републике Српске. Покушаћемо да постигнемо договор са управљачким структурама вртића из општина Козлодуј, Елин Пелин, Ихтиман, Хајредин и Копрившица из Републике Бугарске, из општина Медвеђа, Сврљиг, Мерошина, Црна Трава и Власотинце из Републике Србије и Вишеград из Републике Српске. Надам се да ћу остварити ефикасну сарадњу у остваривању ове идеје", рекао је Драган Чукалович, координатор између преговарачких страна, иначе консултант на пројектима прекограничне сарадње.

Састанку су присуствовали Маја Јонова, директор вртића у Козлодују, Марина Колева, директор вртића у Елин Пелину и директори вртића из српских општина Медвеђа – Добрила Андрејевић и Сврљига - Дејан Милетић. У расправи је учествовала и шефица одељења за образовање, социјалну политику и политику младих из општине Козлодуј -Лидија Петрова.

У складу са чланом 8. а у вези члана  4., 5., 6., 7.,  9., 10. Правилника о критеријумима за пријем деце у Предшколску установу  ''Полетарац'' Сврљиг (дел. бр. 95 од 29.04.2017.год.), Управни одбор  на седници, одржаној дана 10.4.2017. год. расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' СВРЉИГ

ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

-припремни предшколски програм-

 

На основу члана 6. Правилника о критеријумима за упис деце ради похађања припремног предшколског програма, родитељи уписују у  Установу  децу која су рођена у периоду од 01.03.2011. год. до 29.02.2012.год.

Захтеви за пријем деце се могу преузети у Установи и сајту установе. Поред захтева за пријем, родитељи су у обавези да доставе и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета које се уписује у Установу као и потврду о здравственој способности детета издату од стране Дома здравља.

 

-групе целодневног боравка-

 

На основу чланова 8. и 9. Правилника о критеријумима за упис деце Установа ће  вршити и пријем захтева за упис деце узраста од 16 месеци до 6,5 година у целодневни боравак.

 

Уколико број пријављене деце буде већи од броја деце који је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању  предност приликом уписа  имаће деца са највећим бројем бодова на основу следећих критеријума:

 

1.

запослена оба родитеља у ужој породици

8 бодова

2.

деца самохраних родитељa

8 бодова

3.

деца ратних војних инвалида      

8 бодова

4.

деца ометена у развоју     

8 бодова

5.

деца лишена родитељског старања

8 бодова

6.

здравствено стање родитеља (хронични болесници, инвалиди)

7 бодова

7.

породица са четворо и више деце

6 бодова

8.

породица са троје деце     

5 бодова

9.

породица чији је један родитељ запослен а други није, или се налази на одслужењу војног рока, редован је студент или се налази на издржавању казне затвора          

4 бода

 

10.

деца чија браћа и сестре похађају вртић

3 бода

11.

породица чија оба родитеља нису запослена, а воде се у евиденцији Националне службе за запошљавање

2 бода

                                                                       

Поред захтева за пријем деце у групе целодневног боравка, који се може преузети у просторијама Установе и на сајту www.poletarac.edu.rs, родитељи су у обавези да доставе и следећу документацију:

-          потврду о здравственој способности детета издату од стране  Дома здравља

Сврљиг;

-          за запослене родитеље потврду да су у радном односу;

-          за самохране родитеље доказ да је родитељ самохран (фотокопију пресуде о

разводу брака, извод из матичне књиге умрлих, за ванбрачну заједницу потврда о поверавању детета једном од родитеља из суда);

-          за ратне војне инвалиде доказ надлежног органа о инвалидитету;

-          за родитеље деце ометене у развоју одговарајући документ из надлежне

здравствене установе;

-          за старатеље и хранитеље деце лишене родитељског старања решење Центра за

социјални рад о старатељству или хранитељству;ж

-          за родитеље деце из породица са троје,четворо и више деце фотокопија извода из

матичне књиге рођених за свако дете;

-          за незапослене родитеље потврду Националне службе за запошљавање да

родитељи имају статус незапослених лица.

-          за родитеље кориснике материјалног обезбеђења Центра за социјални рад –

одговарајуће решење Центра.

 

О решеном захтеву за пријем деце у целодневни боравак у Установу, обавештава се родитељ, односно старатељ, који је поднео захтев.

Деца која не буду примљена у вртић у текућој радној/школској години, налазиће се на листи чекања за наредну годину.

Конкурс за пријем  објавиће се на огласној табли Установе, сајту Установе (www.poletarac.edu.rs) и путем средстава јавног информисања (TВ Ласер, радио Бубамара и радио Сврљиг)

Упис деце  вршиће се у просторијама Предшколске установе радним даном од 7 до 14 часова, у периоду од 11.04.2017. год. до 30.05.2017. год.

Списак деце која су примљена у Установу, биће објављен на огласној табли Установе и на сајту Установе најкасније 16.06. 2017. године.

 

                                                                              Председник Управног одбора

                                                                        ______________________________________________

                                                                                       Јасмина Голубовић

 

У присуству начелника и командира Полицијске станице Сврљиг Ненад Здраковића и Марка Петровића, помоћника председника општине Мирослава Марковића, поделом бојанки и пригодних блокова, Предшколска установа ''Полетарац'' започела реализацију програма ''Живот деце у безбедном окружењу''.

Програм је намењен деци узраста од 4 до 6,5 година као и њиховим родитељима и обухвата реализацију низа радионица за децу током године са циљем упознавања са опасностима са којима се деца могу сусрести у свакодневном животу. У реализацији радионица поред деце и њигових васпитача учествоваће и представници Полицијске станице Сврљиг.

Поред радионица, програмом је за почетак новембра предвиђена реализација трибине, односно предавања за родитеље на тему ''Живот без насиља'' са посебним освртом на насиље у породици, у којој ће као предавачи учествовати представници МУП РС, Центра за социјални рад и Дома здравља.

Такође, предвиђене су и посете ватрогасаца и саобраћајаца вртићу током 2018.год., са циљем упознавања деце са овим занимањима као и реализација манифестације ''Бицикл фест'' у априлу 2018.год. поводом обележавања недеље безбедности у саобраћају.

У осмишљавању овог програма учествовали су представници ПС Сврљиг и Предшколске установе ''Полетарац'', а његову реализацију финасијски ће помоћи локална самоуправа.

Обавештавају се родитељи деце која су стасала за похађање припремног предшколског програма у полудневном боравку за радну 2016/2017.год. да ће свечани пријем предшколаца бити организован 1.09.2016.год. са почетком у 9 часова у просторијама установе.

Обавештавају се родитељи деце узраста од 16 месеци до 5,5 година која су конкурисала за похађање целодневног боравка да ће бити извршен упис све деце и уједно се позивају да у уторак 30.08.2016.год. дођу у 15.30 часова у установу ради договора око пријема деце и будуће сарадње.

Свим корисницима наших услуга желимо срећан и успешан почетак радне 2016/2017.год.

Колектив ПУ ''Полетарац'' Сврљиг

На основу члана 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финасирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, директор Предшколске установе ''Полетарац'' Сцрљиг расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И ДЕРУГИХ ОБЛИКА РАДА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ПОЛЕТАРАЦ'' СВРЉИГ

 

Предшколска установа ''Полетарац'' Сврљиг расписује Јавни конкурс за пријаву посебних и специјализованих програма и других облика рада који ће се остваривати у Предшколској установи ''Полетарац'' Сцрљиг у радној 2017/2018.год.

Посебни и специјализовани програми за које се расписује Јавни конкурс су:

 

  1. Школица енглеског језика (рано учење енглеског језика)
  2. Спорт у вртићу – школица спорта
  3. Школица глуме и драмског изажавања

 

Рок за подношење пријава траје почев од 21.09.2017.год. до 29.09.2017.год.

 

Неопходно је да пријава на овај позив садржи попуњен Образац за пријаву посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга као и пратећу документацију.

 

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати o пристиглим пријавама, обрасци за пријаву и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива налазе се на сајту установе www.poletarac.edu.rs

 

Пријаве са потребном докумeнтацијом  доставити непосредно у установи или путем препоручеене поште на адресу: Предшколска установа ''Полетарац'' Сврљиг, Гордане Тодоровић бб, 18360 Сврљиг са назнаком ''за Јавни позив за пријаву посебних, специјализованих програма и других облика рада који ће се остваривати у Предшколској установи ''Полетарац'' Сврљиг у радној 2017/2018.год.''.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

У петак, 27. маја 2016.год. обележили смо 38 година од оснивања наше установе. У препуној сали Центра за туризам, културу и спорт, у присуству представника локалне самоуправе, Министарства науке и просвете Републике Србије, позоришних редитеља Биљане Вујовић из Ниша и Бранка Поповића из Ужица, предшколских установа из Нишaвског, Топличког, Пиротског и Зајечарског округа, локалних институција и установа као и родитеља, деца из припремних предшколских група реализовала су представу под називом ''Прљаво и чисто није исто''.

Коплетан снимак представе можете погледати на линку https://youtu.be/_bRiBYiwePM.

Опширније...

''Нешто друго'' - посета васпитача ПУ ''Наша радост'' из Бољевца ''

У суботу, 22.04.2017.год. установу су посетиле колегинице из Предшколске установе ''Наша радост'' из Бољевца у циљем размене искустава из васпитно-образовне праксе и презентације стручног рада под називом ''Нешто друго''.'''

Наступајући највећи хришћански празник Ускрс обележен је многобројним активностима.Током недеље уредили смо изложбени пано који се налази у центру града, односно изложили дечје радове на тему ''Ускрс''. Деца из средње васпитне групе су у среду посетила цркву ''Св. цар Константин и царица Јелена'' у Сврљигу. Том приликом јереј Страхиња Ераковић је деци испричао пуно лепих и поучних прича о Исусу Христу и његовом страдању. Дружење је настављено у прелепом дворишту цркве фарбањем усршњих јаја и игром са зечевима.

У четвртак у дворишту вртића организована је акција ''Потрага за усршњим јајима'' у којој су учетвовала деца узраста од 18 месеци до 5,5 година, а нешто касније деца из припремних предшколских група су заједно са својим васпитачима реализовала акцију''Ускршња продајна изложба дечјих радова'' у центру Сврљига.

Захваљујемо се родитељима и суграђанима који су се одазвали позиву и учествовали у нашим активностима.

Такође, захваљујемо се локалним медијима (''ТВ Ласер'', ''Сврљишке новине''), Слађи Ђорђевић дописнику Радија Београд 1 као и екипи Радија С1 који су пропратили наше активности.

Срећни ускршршњи празници!
Колетив ПУ ''Полетарац'' Сврљиг

 

Низом активности уз подршку ученика ОШ ''Добрила Стамболић'', родитеља наших малишана, обележили смо је један од највећих хришћанских празника - Ускрс.

''Smart network'' - предлог пројек​та којим је наша установа конкурисала у оквиру Првог позива Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2014 – 2020 је прошао ​ административну и проверу прихватљивости од стране заједничког надзорног одбора. Партнер на овом пројекту је ОДЗ(вртић) ''Иглика'' из Белоградчика​, а ​пројекат има за циљ откривање и подстицање талената код деце.​

У додатку је пдф страница на којој се види пријемни број (80) нашег пројекта.