Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да, у складу са Законским и другим прописима као и на основу досадшњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступностобразовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.

Основни циљ

Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. Потребе детета су основни оријентир за адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју, а васпитачи и родитељи су активни партнери у том процесу.

Начин реализације

Основне идеје програма су да потребе детета и развијеност његових способности представљају основне критеријуме за избор програма рада који су му намењени. За улазак у васпитну групу осим што је припремљено само дете са сметњама у развоју и његови родитељи, припремљен је и васпитач, али и остала деца у групи и њихови родитељи. Инклузивни програм подразумева и додатну едукацију васпитача и стручног тима и остваривање партнерског односа са родитељима у процесу стимулације развоја детета.

 • Масимално је двоје деце са сметњама у развоју укључено у једну инклузивну групу. Оно што је специфично за инклузивне групе јесу посебни стимулативни програми дефинисани кроз индивидуални образовни план (ИОП) који се израђују за децу са сметњама у развоју а организују кроз игру тако да остала деца из групе не запажају да се са њима нешто посебно ради а често се и сама укључују у тај рад. Заснивају се на подстицању развоја преко очуваних способности корак по корак како би дете доживљавало успех, што делује мотивационо.
 • Заступљен је тимски рад што значи да је за свако дете са сметњама у развоју формиран тим који чине родитељ, васпитач детета и стручни сарадник. Они заједнички планирају и реализују индивидуализоване образовне програме у вртићу и код куће и прате њихове ефекте. Тако се остварује партнерски однос са родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све деце а посебно деце са сметњама у развоју.

Васпитачи кроз овај програм уз подршку стручних сарадника, кроз игру, спроводе стимулативне програме прилагођене карактеристикама деце са сметњама у развоју. Од родитеља се очекује да дете и даље воде у адекватне специјализоване установе на индивидуални третман.

Очекиване предности инклузије су следеће

 • За децу са сметњама у развоју:боља социјална интеграција и социјализација; откривање и подстицање развоја дечјих очуваних потенцијала; подстицање развоја и стабилизација дечјег осећања сигурности; развој комуникацијских способности детета (изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем); разумевање и кад је то могуће задовољавање, потреба других (деце и одраслих у границама дечјих могућности), подстицање телесног развоја и мера за очување здравља детета; развој хигјенских и радних навика (уз вођење рачуна о врсти и тежини развојне тешкоће, као и особеностима узраста и пола коме дете припада).
 • За децу без развојнихсметњи: развијање осетљивости за потребе детета које теже напредује; развијање толеранције за различитости; развијање мотивације за помагање детету које има развојне тешкоће (на начин примерен узрасту). Крајњи циљ је развијање вредносног система хуманистичког типа и заснованог на непосредном и позитивном личном искуству са децом која имају развојне сметње;
 • За родитеље деце са сметњама у развоју:стицање позитивног искуства о могућностима њиховог детета за развој и заједнички живот са вршњацима без развојних сметњи; овладавање вештинама и знањима о могућности утицаја на развој способности и личности детета; боља припремљеност детета (и породице у целини) за полазак детета у школу (редовну или специјалну); развијање реалистичког става према могућностима детета за развој и ублажавање развојних тешкоћа;
 • За родитеље деце без развојних сметњи: формирање, развој и одржавање позитивних ставова према интеграцији деце (и одраслих особа) у социјалну средину; позитиван утицај и подржавање властитог детета за формирање позитивних ставова и емпатијских осећања према вршњацима са тешкоћама у развоју;
 • За васпитаче у предшколским установама: развијање и одржавање компетенције и мотивације за рад са децом која имају сметње у развоју; развијање емпатијских ставова према деци са посебним потребама и њиховим родитељима; подстицање деце без развојних тешкоћа да развију позитивне емоције, спремност за помагање и сарадњу са вршњацима који имају развојне тешкоће;

На нивоу Установе формирани су следећи тимови:

 1. Стручни тим за инклузивно образовање-задатак Стручног тима за инклузивно образовање је:

  • Сагледавање броја деце којима је потребна додатна подршка
  • Прикупљање писмене сагласности родитеља за израду ИОП-а
  • Предлагање чланова Тима за пружање додатне подршке за свако дете (ИОП тимови) директору Установе
  • Координација радом Тимова за израду ИОП-а
  • Достављање ИОП-а на усвајање Педагошком колегијуму
  • Достављање Интерресорној комисији Захтева за обезбеђивање додатне подршке детету на предлог Тимова за ИОП.
 2. Тимови за пружање додатне подршке детету - ИОП тимови састављениод васпитача детета са сметњама у развоју, родитеља и стручног сарадника. По потреби се укључују и други стручњаци који додатно раде са дететом индивидуално. Задаци тимова су:

  • Израда ИОП за дете са сметњама у развоју
  • Реализација састанака тима
  • Ревидирање ИОП и давање на увид Стручном тиму за ИО.

Индивидуални образовни план (ИОП)је писани документ, којим се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и подразумева индивидуализовање приступа и метода.

ИОП доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно образовање. Родитељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.

ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа детета, а у свакој наредној години на почетку полугодишта.

Шта садржи ИОП – кораци у прављењу

 • Опис актуелног нивоа функционисања
 • Индивидуалне карактеристике детета (снаге, потребе, интересовања)
 • Детаљан опис области за коју се планира подршка
 • Циљеве и исходе који се желе постићи
 • Облике, типове, нивое,садржаје и учесталост подршке
 • Праћење и вредновање постављених циљева и задатака