Радна група, коју су чинили васпитачи и директор ПУ Полетарац из Сврљига, представник локалне самоуправе и Центра за социјални рад у Сврљигу, заједно са екипама из Кнића, Бољевца, Лучана, Рековца, Књажевца и Љига похађали су 11. октобра семинар у организацији Центра за интерактивну педагогију из Београда.

 

Тродневну обуку финансирала је Европска унија, а одржана је у оквиру пројекта "Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији". Пројектом управља Министарство финансија, а партнер је Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја. Релизује га конзорцијум који води Particip GmbH у сарадњи са IB, VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) и CIP центром.

 

Циљ ове обуке је оснаживање и јачање професионалних капацитета локалних заједница да планирају и управљају предшколским васпитањем и образовањем.

 

Радионицу су водиле Милена Михајловић и Александра Калезић Вигњевић из ЦИП–Центра за интерактивну педагогију.

  

О реализованим мерама популационе политике и плановима за наредну годину у јутарњем програму Радио Београда 1, емисији ''Ухвати дан'' говорили су Слађана Ђјорђевић, новинар, дописник Радио Београда из Сврљига и Дејан Милетић, директор ''ПУ Полетарац''. Прилог можете преслушати кликом на линк http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/3335476/uhvati-dan.html (од 1.07.20).

 

Првим обукама за менторе из предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат (''SupporttopreschooleducationsystemreforminSerbia - PodrškareformisistemapredškolskogvaspitanjauSrbiji'') који финансира Европска унија, присуствовало је око 60 практичара (васпитача, стручних сарадника и директора).

 

Циљ обуке ''Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце'' био је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'', као и јачање капацитета ментора за покретање промене у предшколској установи. Обукусуводилепроф.дрДраганаБренеселовићПавловић, кључниекспертзапредшколсковаспитање и проф. дрЖивкаКрњаја, експертнапројекту.

 

У тродневним обукама будући ментори имали су прилику да у интерактивном раду са предавачима разговарају о томе како простор обликује учење деце, шта је и зашто је важан инспиративан простор и како целисходно користити намештај, опрему и средства добијена у оквиру комплементарног пројекта ''Опремање предшколских установа'' који финансира Европска унија, а у функцији развијања инспиративне средине за учење. Учесницимасупредстављени и начиниразвијањапрограмаусмереногнаинтегрисаноучењедеце у вртићу.

 

''Деца уче оно што живе. Потребанимјеинспиративанпросторзаучење.Какоћемогаизградити?Иматеопрему, алиштасањомчинитедапросторзадецубудеквалитетнији, инспиративнији'', кажепроф.дрДраганаБренеселовићПавловић, обраћајућисементорима.

 

Прва обука одржана је 5-7. септембра 2019. у Руми за менторе из ПУ Алибунар, Бела Црква, Опово, Пландиште, Бач, Жабаљ, Србобран, Тител, Чока, Мали Иђош, Житиште, Сечањ, Ириг, Бајина Башта, Прибој, Љиг, Осечина, Лозница, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Лучани и Кнић.

 

Обуци у Нишу, од 12-14. септембра 2019, присуствовали су ментори из ПУ Трстеник, Рековац, Ћићевац, Голубац, Жабари, Жагубица, Велика Плана, Кучево, Мало Црниће, Петровац на Млави, Бољевац, Књажевац, Црна Трава, Гаџин Хан, Ражањ, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Медвеђа, Брус, Блаце, Куршумлија, Босилеград, Трговиште, Баточина и Рашка.

 

Обуке су оцењене као веома корисне и знање стечено у оваквом раду помоћи ће менторима да разумеју димензије грађења програма и значај и функцију простора и средине за учење као програмског контекста, да добијену опрему и материјале ставе у функцију развијања инспиративног простора за интегрисано учење као и да умеју да реализују обуку са васпитачима у својим установама.

 

Ова обука је акредитована и налази се на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар просвете, науке и технолошког развоја.

Новеобукебићеодржанетокомнареднихмесецизапредставникелокалнихсамоуправа, а новициклусдводневнихобуказаментореорганизоваћесепочеткомдецембра 2019.

 

У октобру 2018. године усвојене су нове Основе програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'' чији је циљ целовит развој и добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и других активности, као и изградња смислених односа са вршњацима и одраслима у простору који је инспиративан. Правилником о основамапрограмапредшколскогваспитања и образовањапредвиђеноједановипрограмбудеуведен у предшколскеустановепочеводсептембра 2019.године.

 

У СУПЕР пројекат укључено је 50 локалних самоуправа и предшколских установа широм Србије са којима ће се радити на развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за квалитетно инклузивно ПВО, на јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање ПВО као и на унапређивању законског оквира за предшколско васпитање и образовање.

 

Поред тога, ЕУ обезбедила је и донацију за опремање предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око милион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.

 

СУПЕР пројекат реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. ПројектомуправљаМинистарствофинансија, Секторзауговарање и финансирањепрограмаизсредставаЕвропскеуније (ЦФЦУ).Пројектнеактивностипочелесу у марту 2019.итрајаћедвегодине. ЕУ финансирапројекатсаоко 900.000 евра, а реализујега ПАРТИЦИП ГмбХ у конзорцијумуса ИБ (ИнтернатионалерБунд), ВБЈК и ЦИП-Центромзаинтерактивнупедагогију.

 

СУПЕР је један од пројеката којим ЕУ, као највећи донатор у Србији, помаже целокупну реформу сектора образовања у земљи. Од 2003.Европскаунијадониралајезареформусектораобразовањавишеод 100 милионаевра - заунапређењепредшколскогваспитања и образовања, реформусредњегстручногобразовања, образовањаодраслих, реновирање и опремањешкола и факултета, инклузијуРома.

 

 

 

 

Ову радну недељу започели смо обележавањем 19. новембра - Светског дана превенције злостављања и насиља над децом уређењем огласне табле, односно изложбом на тему превенције злостављања и насиља над децом и поделом летака родитељима. Изложбу и летке су припремили чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, а у подели летака родитељима учествовали су студенти Високе школе за васпитаче струковних студија из Алексинца, који се налазе на тронедељној практичној настави у установи.

превенција злостављања деце летак

 

У понедељак, 29.07.2019.год. у просторијама Народног музеја у Београду Министарка правде Републике Србије Нела Кубуровић доделила је на основу решења Владе Србије уговоре о реализацији пројеката од јавног интереса, а за које су средства у износу од 470 милиона динара прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења или опортунитета.

 

Једна од 150 установа са којима  је потписан уговор је и Предшколска установа ''Полетарац'' из Сврљига, која је конкурисала са пројектом ''Набавка намештаја и радне опреме за потребе установе''. На овај начин обезбеђена средства у износу од 1.620.918 рсд искористиће се за набавку намештаја који ће бити неопходан установи након доградње објекта.

 

Наиме, током августа очекује се почетак доградње 380м2 објекта вртића чиме ће се створити услови за већи обухват деце програмима предшколског васпитања и образовања на територији наше општине. Подсећамо да се налисти чекања, након завршеног конкурса за пријем деце, налази 60 детета узраста од 12 месеци до 5,5 година.

 

Свечаности поводом потписивања уговора присуствовали су народни посланик Милија Милетић и директор ПУ ''Полетарац'' Дејан Милетић.

 

 

 

 

 

Реализацијом радионица у вртићу, уређењем паноа у центру града и поделом летака родитељима, обележили смо 16. новембар - Међународни дан толеранције.

Летак

Опширније...

Извештај Комисије о пријему деце у вртић 

Комисија за пријем деце у ПУ "Полетарац" на основу задатих критеријума извршила је селекцију пријема деце за радну 2019/2020 год.

 

Реализована активност је проистекла из плана васпитно образовног рада и плана сарадње са родитељима а базирана је на стеченим знањима на семинару “НТЦ система учења” др Ранка Рајовића, које у својој основи има симболичко и асоцијативно учење кроз игру.

Циљ овог програма је развој функционалног знања-повезивање апстрактних симбола и логике, развој брзине размишљања и закључивања - учење апстрактних симбола (као што су заставе, грбови, симболи аутомобила и сл.), асоцијације и дупле асоцијације.

Ослушкујући дечије жеље и интересовања, асоцијације родитеља на актуелну тему, дошли смо до идеје да кренемо на ''путовање'' и тако је наша етапа добила назив ''Са децом око света''.

Конкретна активност “Наша мала олимпиада” је асоцијација на путовање у Грчку, колевку олипијских игара.

Ативност, коју су осмислиле васпитачице Jасмина Голубовић и Татјана Николић, састојала се из неколико такмичарских игара у којима су са великим ентузијазмом и жаром, учествовали родитељи и деца, придржавајући се правила фер-плеја. Током целог такмичења преовладавала је позитивна енергија и такмичарски дух. Након такмичења, које је завршено нерешеним резултатом, свим такмичарима су подељене медаље.