PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

Eko

Eko-škole predstavljaju mrežu obrazovno-vaspitnih institucija koje podstiču decu da se aktivno uključe u brigu o životnoj sredini. Inicijativa počinje od dece, u radnoj sobi, širi se na čitav vrtić i na kraju podstiče promene u široj lokalnoj zajendici.

Program ”Eko-škole” je način da predškolska ustanova krene osmišljenim  putem  ka  unapređenju  stanja  neposrednog  okruženja,  kroz  promociju  održivog  načina života i odnosa prema resursima.  ”Eko-škole” motivišu decu da se uključe u rešavanje problema životne sredine na nivou na kojem mogu da se uoče očigledni rezultati, podstičući ih na odgovornost, proaktivno ponašanje i prenošenje poruke na buduće generacije. Naglasak se stavlja i na uključivanje lokalne zajednice u program od samog početka. 

Program ”Eko-škole” daje jednostavan okvir koji pomaže da održivi razvoj postane sastavni deo života vrtića. 

Program ”Eko-škole” doprinosi:

  • povećanju uticaja vrtića na rešavanje problema u životnoj sredini, 
  • intenzivnom povezivanju sa lokalnom zajednicom, drugim ustanovama i organizacijama,
  • unapređenju ekonomske situacije kroz održivo korišćenje resursa,
  • uspostavljanju međunarodnih veza,
  • uvođenju principa održivog razvoja u nastavni program,
  • razvoju sposobnosti da negujemo i podržavamo suštinske vrednosti (briga, empatija, kreativnost, saosećanje),
  • dobrobiti dece,
  • osećaju ponosa u vrtićima među osobljem i decom.

Sedam ekoškolskih koraka

Sedam  ekoškolskih  koraka  predstavlja  seriju  pažljivo  osmišljenih  mera  koje obrazovno-vaspitna ustanova mora da prati, kako bi dobila status međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu. Tokom perioda  sticanja  statusa,  kroz  uključivanje dece, nastavnog i nenastavnog osoblja, lokalne  zajednice i privrednih subjekata koji posluju u lokalnoj zajednici, obrazovno-vaspitna ustanova je na sigurnom putu ispunjavanja kriterijuma za održivost.

Prvi korak – formiranje Eko-odbora

Eko-odbor u Eko-školi predstavlja upravljačko i izvršno telo, koje osmišljava, usmerava i upravlja svim fazama programa ”Eko-škole”. Predstavlja pokretačku snagu  programa  i obezbeđuje da se na adekvatan način i zajedničkim snagama osigura ispunjenje svih sedam koraka. Preporuka je da Eko-odbor  bude sastavljen od vaspitača, nenastavnog osoblja, roditelja i predstavnika lokalne  zajednice. Eko-odbor zastupa stavove šire društvene zajednice u kojoj se Eko-škola nalazi.

Drugi  korak  –  Ocena  stanja  životne sredine

Cilj  ocene  stanja  je  da  se  identifikuje  početna  situacija u vrtiću koja se tiče odabira određene teme koju vrtić obrađuje (npr. otpad, energija, voda itd.).  Ocena stanja  životne  sredine  je  otvorena  lista  svih aspekata uticaja Eko-škole na životnu sredinu, u vezi sa temama.

Treći korak – Izrada Programa rada

Cilj Programa rada je definisanje ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata koji se odnose na smanjenje negativnih uticaja u određenom vremenskom periodu,  a koji su utvrđeni ocenom stanja životne sredine.

Četvrti korak – Praćenje stanja i ocenjivanje

Praćenje stanja i ocenjivanje predstavlja korak u kome se prati napredak u ispunjavanju postavljenih ciljeva. Ukoliko je potrebno, tokom realizacije aktivnosti,  vrše se dodatne dopune Programa rada, u smislu revizije predloženih aktivnosti u skladu sa situacijom. Svaka uspešno završena aktivnost se oglašava u Eko-školi, objavama na promenljivom panou, internet  stranici  ”Eko-škole”  i  na  društvenim  mrežama.  U praćenju stanja i ocenjivanju učestvuju pre svega deca, organizovani u Eko-patrole. Rad Eko-patrola može biti na nedeljnom nivou, ili po potrebi i u zavisnosti od situacije. Eko-patrole vode svoj dnevnik.

Peti  korak  –  rad  prema  planu  i programu

Cilj programa ”Eko-škole” je integrisanje u plan i program svuda gde je to moguće. Princip  programa  ”Eko-škole”  je  da  se  teme  iz  oblasti  životne sredine integrišu u nastavu i vannastavne aktivnosti, kako bi se uticalo na funkcionisanje ”Eko-škole”. Na taj način se deci pruža mogućnost da učestvuju u planiranju i realizaciji aktivnosti očuvanja  životne  sredine  i  uštede  resursa,  kroz   planiranje  u okviru Programa rada, praćenjem stanja i ocenjivanjem.

Šesti korak – Obaveštavanje javnosti

Svojim aktivizmom ”Eko-škole” šalju poruku široj zajednici i pozivaju sve zainteresovane strane da se uključe u planiranje i realizaciju aktivnosti na očuvanju životne sredine.

Sedmi korak – Označavanje i oglašavanje programa u Eko-školi

Važan  korak  u  dobijanju  međunarodnog  sertifikata  ”Eko-škole”  je  izrada Eko-kodeksa, koji predstavlja kod u  ponašanju  svih  struktura  ”Eko-škole” na sopstvenom održivom razvoju. Kroz Eko-kodeks i logo ”Eko-škole”,  obrazovno-vaspitna  ustanova  označava  svoju  posvećenost ekoškolskim aktivnostima i zaštiti životne sredine, kroz uključivanje dece u sve aktivnosti i u saradnji sa lokalnom zajednicom. 

Programom ”Eko-škole” predviđeno  je  postavljanje  stalnog  i promenljivog panoa na vidno mesto u hol školske zgrade. Stalni pano sadrži sledeće elemente: Potvrdu o uključivanju u program ”Eko škole” (kasnije i Potvrdu o sticanju statusa, Potvrde o obnovama statusa…), spisak članova eko-odbora, poster ekoškolski koraci, logo ”Eko-škole” i Eko-kodeks.

Evaluacija programa se vrši pripremom izveštaja o realizovanim aktivnostima, analizom od strane stručnih organa ustanove.

Realizatori programa su vaspitači iz vaspitnih grupa koje su uključene u realizaciju programa.

PROGRAMI

Kvalitetna briga podrazumeva, prihvatanje deteta u njegovom individualnom razvoju
Adaptacija

Kakav će ovaj period biti deci, kako će se ona razvijati, zavisi od svih nas zajedno – roditelja, zaposlenih u vrtiću i celokupne lokalne zajednice.

tranzicija

Prelasci u nova okruženja kao što je polazak u jaslice/vrtić, prelazak iz jaslica u vrtić ili prelazak iz vrtića u školu su osetljivi periodi tranzicije u kojima je kontinuitet posebno važan.

Inkluzivno

Inkluzija je kada vas ljudi očekuju i kada im nedostajete kada niste tu. Inkluzija je kada dobijete pomoć kada vam je potrebna i kada je želite.

Eko

Eko-škole predstavljaju mrežu obrazovno-vaspitnih institucija koje podstiču decu da se aktivno uključe u brigu o životnoj sredini.