PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

Inkluzivno

 • Inkluzija je kada vas ljudi očekuju i kada im nedostajete kada niste tu.
 • Inkluzija je kada dobijete pomoć kada vam je potrebna i kada je želite.
 • Inkluzija je kada ste deo grupe vršnjaka, a ne kada ste odvojeni od grupe.
 • Inkluzija je kada je dete aktivno uključeno u aktivnosti.
 • Inkluzija je partnerska saradnja sa roditeljima/starateljima/negovateljima  kako bi se  ispunile individualne potrebe svakog deteta.
 • Inkluzija je kada se osećaj pripadnosti i identitet deteta podstiču tokom  celog perioda boravka u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
 • Inkluzija je kada je dete u središtu predškolskog vaspitno-obrazovnog procesa.
 • Inkluzija je prepoznavanje i uvažavanje kulturnog porekla deteta.

Predškolska ustanova je prostor demokratske i inkluzivne prakse, što znači da ona poštuje pravo deteta na obrazovanje kroz inkluzivnu praksu kojom se uvažava rodna, kulturna, verska i svaka druga različitost, razvija osetljivost na diskriminaciju i posebna pažnja posvećuje deci iz osetljivih grupa.

Ciljevi programa inkluzivnog obrazovanja

 • stvoriti uslove da svako dete može da se upiše u vrtić
 • povezivati se sa relevantnim ustanovama i stručnjacima
 • podsticati interakciju i komunikaciju među decom
 • razvijati pozitivne stavove i empatiju kod dece
 • stvoriti optimalne uslove i ugraditi inkluzivni model rada sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška, uvažavajući specifičnosti sredine i vodeći računa o raspoloživim resursima, materijalnim i ljudskim
 • individualizovati programe rada zasnovane na očuvanim potencijalima dece i osposobiti ih za samostalan život u granicama mogućnosti
 • integrisati individualne obrazovne planove u planove rada vaspitnih grupa
 • pružati podršku roditeljima dece kojoj je potrebna dodatna podrška, razvijati partnerske odnose i uključivati roditelje u planiranje i realizaciju individualnih obrazovnih planova
 • unapređivati stručna znanja i veštine profesionalaca, u odnosu na rad sa decom kojoj je potrebno dodatna podrška, roditeljima i radu u timu
 • obezbediti uspešan proces tranzicije

Način realizacije

Kako bi se šira javnost informisala o značaju ranog razvoja dece i uključivanja u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja organizujemo kampanje i informišemo građane putem sredstava masovne komunikacije (tv, radio, sajt ustanove, fb stranica), putem brošura, letaka i u saradnji sa institucijama na lokalnom nivou (Srednja stručna škola ‘’Dušan Trivunac Dragoš’’, Opštinska organizacija Crenog krsta Svrljig, Nacionalna služba za zapošljavanje).

Bitan korak u razvijanju i unapređivanju sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja je formiranje baze podataka o deci rođenoj na teritoriji opštine .

Kako bi se što veći broj dece, odnosno roditelja uključio u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja i kako bi se obogatila ponuda programa u skladu sa potrebama roditelja, mapiramo porodice čija deca ne pohađaju programe ustanove i ispitujemo njihove potrebe, a na osnovu prikljupljenih podataka planiramo razvijanje mreže predškolskih ustanova i kreiramo različite programe.

Rad sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška

Za uključivanje u vaspitnu grupu deteta kome je potrebna dodatna podrška priprema se vaspitač, fizička sredina, dete i njegovi roditelji, ali i ostala deca u grupi i njihovi roditelji.

U jednoj vaspitnoj grupi može biti najviše dvoje dece kojoj je potrebna dodatna podrška. Izuzetak se pravi kada se dete sa smetnjama u razvoju otkrije kasnije tokom godine, pa se ne izmešta iz grupe i ako je treće dete sa smetnjama u razvoju u grupi. Za njega se izrađuje plan individualizacije.

Oblasti koje su obuhvaćene IOP-om su učenje i kako se uči, socijalne veštine, komunikacijske veštine i samostalnost i briga o sebi.

Za svako dete se formira tim koji čine roditelji, vaspitač deteta, stručni saradnik. Oni zajednički planiraju, realizuju i prate efekte IOP-a u vrtiću i kod kuće.

Inkluzivni program podrazumeva podsticanje razvoja, unapređivanje sposobnosti, razvoj samopoštovanja i tolerancije kod sve dece u grupi. Program je namenjen svakom detetu, jer se suština odnosi na prilagođavanje programa rada mogućnostima i potrebama sve dece.

Primenom inkluzivnog modela obezbeđuju se značajne dobiti za svu decu i roditelje. Razvijaju se pozitivni stavovi, tolerancija, podržavanje deteta i formiraju se empatijska osećanja prema vršnjacima.

Aktivnosti  podrške roditeljima

Podrška  roditeljima ostvaruje se kroz:

 • regresiranje boravka dece
 • besplatan boravak za decu sa smetnjama u razvoju, bez roditeljskog staranja, porodica u stanju socijalne potrebe,
 • fleksibilan ritam dana što omogućava izlaženje u susret različitim potrebama dece
 • mogućnost promene jelovnika za pojedinu decu iz zdravstvenih, verskih i drugih razloga
 • podršku porodici u ostvarivanju različitih prava iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalnih davanja
 • podršku porodici u povezivanju sa različitim institucijama na lokalnom nivou i šire, u cilju podrške dečijem razvoju i napredovanju
 • podršku deci i porodici pri prelasku iz predškolske ustanove u osnovnu školu
 • planiranje i realizaciju aktivnosti u cilju unapređivanja međusobnog uvažavanja i prihvatanje različitosti, podsticanje konstruktivne saradnje između svih aktera
 • kontinuirano informisanje roditelja o dečijim razvoju i učenju
 • informisanje roditelja o aktivnostima grupe, vrtića i ustanove
 • edukativno delovanje na porodicu uz puno uvažavanje njihovih kompetencija

PROGRAMI

Kvalitetna briga podrazumeva, prihvatanje deteta u njegovom individualnom razvoju
Adaptacija

Kakav će ovaj period biti deci, kako će se ona razvijati, zavisi od svih nas zajedno – roditelja, zaposlenih u vrtiću i celokupne lokalne zajednice.

tranzicija

Prelasci u nova okruženja kao što je polazak u jaslice/vrtić, prelazak iz jaslica u vrtić ili prelazak iz vrtića u školu su osetljivi periodi tranzicije u kojima je kontinuitet posebno važan.

Inkluzivno

Inkluzija je kada vas ljudi očekuju i kada im nedostajete kada niste tu. Inkluzija je kada dobijete pomoć kada vam je potrebna i kada je želite.

Eko

Eko-škole predstavljaju mrežu obrazovno-vaspitnih institucija koje podstiču decu da se aktivno uključe u brigu o životnoj sredini.