Историјат

Previous slide
Next slide

Корени организованог рада са децом предшколског узраста сежу у 1968. годину. 01.09.1968.год. при ОШ ”Добрила Стамболић” почела је са радом прва васпитна група предшколске деце са 30-оро полазника. У васпитној групи деца су боравила пола дана а са њима је радила квалификована васпитачица – Зора Јовановић.

Почетком школске 1976/77. год., при школи се формира још једна васпитна група. Од тада се окупља око 60-ак полазника годишње и са њима раде две васпитачице (Јовановић Зора и Јовановић Милинка).

Поменуте васпитне групе раде у саставу Основне школе до 31.08.1980.год. када се званично припајају  дечјем вртићу ”13.октобар”.

На иницијативу Скупштине општине и СИЗ Дечје заштите Сврљиг и решењем скупштине  бр. 325 од 21.09.1978.год. формиран је Дечји вртић ”13. Октобар”. Вртић је почео са радом 01.11.1978.год. у новоизграђеном објекту. Градња је коштала 6.880.920,оо динара а за опрему су утрошена средства у износу од 1.410.130,оо динара. Средства за изградњу објекта обезбедиле су оптшинска и републичка заједница дечје заштите.  1993.год. вртић мења назив у Установа за децу предшколског узраста ”Полетарац”, а 2011.год. у Предшколска установа ”Полетарац

У дечјем вртићу прва васпитна група целодневног боравка са укупно 29 полазника почела је са радом 21.11.1978.год. Групу су похађала деца  рођена 1974. и 1975. године, а рад са децом организовале су васпитачице Алексић Сладунка и Алексић Миленија.

11.12.1978.год. почеле су са радом још две васпитне групе – старија васпитна група коју су водиле васпитачице Цветковић Гмитра и Миладиновић Надица и мешовита  јаслена група у којој су са децом узраста до 3 године радиле медицинске сестре Ђорђевић Никосава и Петковић Славица.

Скупштина општине Сврљиг је у том периоду за првог директора установе именовала Гордану Ђорић, дипломираног педагога. У току тридесетдеветогодишњег рада на челу установе било је неколико директора: Милија Николић, као в.д. директора Установе, Гордана Ђорић, педагог, у периоду од 1978.год. до 1984.год., Мирослав Митровић, наставник математике, у периоду од 1984.год. до 2001.год., Милинка Јовановић, васпитач-учитељ и професор историје, у периоду од 2001.год. до 2005.год, Миленија Лилић, васпитач, у периоду од 2005.год. до 2009.год. и Дејан Милетић, струковни васпитач специјалиста од септембра 2009.год. до данас.

О објекту

Дечји вртић је пројектован и изграђен као комбинована дечја установа са укупно расположивим простором од 975м2 који се састојао од 6 радних соба, фискултурне сале, кухиње, трпезарије, котларнице, вешарнице, канцеларија, гардеробе, остава, холова и осталих пратећих просторија. Током 2016.год. дограђене су још две радне собе са пратећим просторијама (110м2), а током радне 2019/2020 још три радне собе са пратећим просторијама (380 м2). На тај начин створени су услови за квалитетан васпитно-образовни рад и функционисање установе у складу са потребама родитеља илокалне заједнице.

Опремљеност вртића аудио-визуелним и дидактичким средствима, материјалом и прибором за рад, као и литературом била је у складу са тада важећим Правилником о нормативима простора, опреме и средстава за васпитно-образовни рад у дечјим вртићима.

Финансирање вртића у првим годинама рада одвијало се преко СИЗ Дечје заштите, а новац је коришћен за набавку средстава за рад и за личне дохотке запослених.

Трошкове исхране финансирали су сами родитељи. Деца у целодневном боравку су добијала по три оброка дневно (доручак, ручак и ужину), а оброци су припремани у сопственој кухињи.

Капацитети установе – обухват деце

У првој години рада предшколским васпитањем било је обухваћено 80-ак детета у три васпитне групе. Већ у наредној години број група је повећан на четири, а у установи је

боравило око стотинак деце. Ваља истаћи да је у првим годинама рада, тачније 1980. године осим у објекту установе, васпитно-образовни рад у забавишним групама организован и на сеоском подручју при Основној школи ”Добрила Стамболић” – у селима Извор и Бурдимо са укупно 27 полазника.

Обухват деце је током првих деценија рада установе зависио од потреба и интересовања родитеља и у просеку сваке године у Установу је било уписано 130-160 детета а рад је организован у 4 до 6 васпитних група.

Васпитно-образовни рад и стручно усавршавање

Планирање и реализација васпитно-образовног рада у првим годинама рада установе обављана је на основу Основа програма васпитно-образовне делатности дечјег вртића и васпитне групе предшколске деце при основној школи. Годишњи програми васпитно-образовног рада утврђивани су на почетку радне године, а васпитачи су на почетку сваког месеца радили своје оперативне месечне планове по васпитно образовним областима. У плановима су осим садржаја и задатака често навођени облици, методе и средства рада. Током година васпитно образовни рад је прилагођаван променама које су се дешавале у систему васпитања и образовања Републике Србије. Осамдесетих година прошлог века прешло се на тематско планирање на бази Основа програма  васпитно образовног рада са децом узраста од 3 до 7 година и Основа програма васпитно образовног рада  са децом узраста до 3 године. Септембра месеца 1997.год. је почела примена нових Основа програма предшколског васпитања и образовања по моделу Б. Годишње планирање је вршено етапно по аспектима развоја.

Васпитно образовни кадар је континуирано радио на свом стручном усавршавању. У установи су од почетка рада примењивани различити облици стручног усавршавања – преко стручног већа, реализацијом угледних активности, интерног актива васпитача, здруженог актива васпитача нишавског округа, здруженог актива директора и стручних сарадника предшколских установа, путем саветовања, семинара, сусрета радника предшколских установа.

Остаће забележено да је једно од првих предавања 1979.год., реализовала васпитачица Милинка Јовановић  на тему ”Планирање васпитно-образовног рада”. Исте године Дечји вртић ”13 октобар” био је домаћин здруженог актива васпитача нишког региона. Васпитач Миладиновић Надица је обрадила тему ”Анализа приручника за рад на развоју говора деце предшколског узраста”, а Гордана Ђорић, директорка вртића је обрадила тему ”Функција сликовнице, дечјих листова и сличних материјала у реализацији задатака ”Основа програма васпитно-образовне делатности”.

Нега, исхрана и превентивно здравствена заштита

У првој години рада вртића  негу и превентивно здравствену заштиту деце планирале су и реализовале медицинске сестре полазећи од потреба деце, пратећи  нормативна акта која су регулисала овај вид делатности. Већ у наредној години успостављена је сарадња са Домом здравља у Сврљигу, тако да је на првом општем родитељском састанку доктор Слободан Милановић, педијатар, одржао предавање о здравственој заштити деце.

Сарадња са породицом

Од оснивања битно место у функционисању  установе имала је сарадња са породицом. Она се одвијала путем индивидуалних контаката са родитељима, родитељских састанака на нивоу група и на нивоу Установе, кућних посета. Од радне 1983-1984.год. уведене су новине, као што је приказивање усмерених активности родитељима, са циљем да упознају са начином учења деце у вртићу, а од радне 1985-1986 год. уведен је нови облик сарадње са родитељима – предавања за родитеље.

Културна и јавна делатност, сарадња са друштвеном средином

Током година многи писци, песници, дрaмски уметници су посетили установу. Можемо се похвалити да је још далеке 1979.год. прослављени српски песник, уредник ”Невена” Мирослав Мика Антић био гост установе, дружио се са децом, говорио стихове својих песама и поклонио вртићу две књиге: ”Плави чуперак” и ”Гарави сокак”. Исте године деца из вртића имала су прилику да гледају представу позориштанца ”Пуж” Бранка Милићевића Коцкице.

Годинама уназад установа је обављала културну и јавну делатност, сарађивала са друштвеном средином реализујући представе за децу, приредбе за родитеље, обележавајући 8. март, Нову годину, дан оснивања установе, Ускрс, Дечју недељу, Вукову недељу, Божић, дан Св. Саве, сарађујући при томе са локалном самоуправном, локалним установама и институцијама, приватним предузетницима који су често финансијски и материјално помагали установу.