PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

Tranzicija

Predškolska ustanova je prvo okruženje sa kojim se susreću dete i negova porodica.

Prelasci u nova okruženja kao što je polazak u jaslice/vrtić, prelazak iz jaslica u vrtić ili prelazak iz vrtića u školu su osetljivi periodi tranzicije u kojima je kontinuitet posebno važan.

Cilj primene programa je zajedničko učešće u istraživanju i produbljivanju znanja i što lakši prelazak sa jednog nivoa obrazovanja na drugi (iz jaslica u vrtićke grupe i iz predškolskog u školski sistem), odnosno:

  • unapređivanje roditeljskih i profesionalnih kompetencija vaspitača uostvarivanju dobrobiti deteta
  • lakša tranzicija deteta tokom boravka u vrtiću i iz vrtića u školu

Teorijski osnov programa: predškolska ustanova je prvo okruženje sa kojim se susreću dete i negova porodica. Prelasci u nova okruženja kao što je polazak u jaslice/vrtić, prelazak iz jaslica u vrtić ili prelazak iz vrtića u školu su osetljivi periodi tranzicije u kojima je kontinuitet posebno važan.Često učitelji, roditelji i vaspitači imaju različita gledišta u pogledu pripreme dece za tranziciju.

Teorijski osnov programa zasnovan je na:

  • celovitom sagledavanju vaspitanja i obrazovanja kao povezanog procesa brige, nege, obrazovanja i vaspitanja koji su utkani u svaki segment zajedničkog življenja dece i odraslih,
  • usmerenost na dugoročne ciljeve a ne na kratkoročne ishode i postignuća – predškolsko vaspitanje i obrazovanje je usmereno na proces razvoja dugoročnih ciljeva i ishoda, kao bazičnih kompetencija uspešnog ljudskog funkcionisanja, razvoja i učenja, kao što su sposobnost samoregulacije, simboličko izražavanje, socijalna i emocionalna kompetentnost, pozitivan identitet. Specifična znanja, veštine i navike treba sagledavati kao sredstva kojima se podržava i podupire razvoj ovih bazičnih kompetencija, a ne kao kratkoročno postignuće kome se teži.
  • integrisanom pristupu učenju i razvoju koji se zasniva na povezanom iskustvu onoga što dete čini i doživljava u situacijama koje su mu smislene i koje povezuje smisao, a ne kroz izdvojene sadržaje i pojedinačne aktivnosti vezane za pojedinačne obrazovne oblasti ili aspekte razvoja.
  • kontinuitetu u obrazovanju koji se ostvaruje postavljanjem temelja celoživotnog učenja i temelja razvijanja obrazovnih kompetencija i povezivanjem sa školom, porodicom i lokalnom zajednicom.

Načini realizacije programa:

Program je namenjen  deci, roditeljima kao i vaspitačima. Realizuje se kroz sagledavanje (ispitivanje) i analizu perspektiva dece, roditelja, vaspitača i učitelja u odnosu na tranziciju, odnosno prelazak dece iz jedne u drugu vaspitnu grupu i iz vrtića u školu, blagovremeno informisanje roditelja o prelasku u novo okruženje održavanjem roditeljskih sastanaka i podelom flajera, organizaciju poseta dece i vaspitača školi, učitelja vrtiću, realizaciju zajedničkih aktivnosti, kreiranje i uključivanje u realizaciju različitih zajedničkih projekata, razmenu informacija o deci između učitelja i vaspitača, odnosno stručnih službi škole i vrtića, organizacijom okruglih stolova, kroz izradu opšteg plana  tranzicije za svu decu i individualizovanog – za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, analizu prostora i potrebe za prilagođavanjem.

Efekti primene programa:

  • bolja informisanost i osnažene kompetencije roditelja
  • osnažene kompetencije vaspitača
  • lakši prelazak deteta iz jaslenih u mlađe vaspitne grupe i iz vrtića u školu.

Evaluacija programa se vrši analizom i diskusijom na sastancima stručnog aktiva vaspitača i medicinskih sestara vaspitača, pripremom izveštaja o realizovanim aktivnostima.

Realizatori – program realizuju stručni saradnici iz vrtića i osnovne škole, vaspitači i učitelji.

PROGRAMI

Kvalitetna briga podrazumeva, prihvatanje deteta u njegovom individualnom razvoju
Adaptacija

Kakav će ovaj period biti deci, kako će se ona razvijati, zavisi od svih nas zajedno – roditelja, zaposlenih u vrtiću i celokupne lokalne zajednice.

tranzicija

Prelasci u nova okruženja kao što je polazak u jaslice/vrtić, prelazak iz jaslica u vrtić ili prelazak iz vrtića u školu su osetljivi periodi tranzicije u kojima je kontinuitet posebno važan.

Inkluzivno

Inkluzija je kada vas ljudi očekuju i kada im nedostajete kada niste tu. Inkluzija je kada dobijete pomoć kada vam je potrebna i kada je želite.

Eko

Eko-škole predstavljaju mrežu obrazovno-vaspitnih institucija koje podstiču decu da se aktivno uključe u brigu o životnoj sredini.