Упис деце

Previous slide
Next slide

У установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно старатеља.

Захтев се може поднети електронским путем преко портала www.euprava.gov.rs или  непосредно преко писарнице установе сваким радним даном од 8 до 14 часова, у периоду од 1.априла до 15. маја текуће године

Родитељ, односно старатељ чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у Установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у Установу, ради похађања припремног предшколског програма.

Установа је дужна да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава Установу о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма, у складу са посебним законом.

Упис деце за наредну годину врши се у периоду од 1.априла до 15.јуна текуће године на захтев родитеља, односно старатеља.

Упис се може вршити и ван рока предвиђеног ставом 1. овог члана по писаној препоруци стручног лица (психолог, педагог, логопед, лекар специјалиста и сл.).

Одлуку о начину и поступку уписа деце у Установу доноси орган управљања, у складу са критеријумима које прописује оснивач.

Уз документацију потребну за упис родитељ, односно старатељ детета доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Ако је број заинтересоване деце већи од смештајних могућности Установе, пријем деце у Установу врши комисија коју формира директор, у складу са критеријумима које утврђује оснивач.

Права и обавезе родитеља, као корисника услуга и Установе као даваоца услуга, регулише се посебним уговором који се закључује приликом уписа детета.

Документа

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

уговор целодневни боравак

извод из Статута

Правилник о условима за упис деце

Исписница

Зашто уписати дете у вртић?

Прве године у животу детета су изузетно важне јер се тада стварају темељи за читав живот. Мозак детета развија се веома брзо. Од рођења до 2. године нарасте до ¼ do ¾ величине мозга одраслих, а до 5. године до 90% целичине мозга одраслих.

Од 3. до 7. године дете расте просечно 6-7 цм годишње, добија 2-3 кг а развој опште умне способности одвија се тако да се 50% тог развоја, ако узмемо у обзир седамнаестогодишњака, постиже у прве четири године живота, затим 30% до завршене осме, а преопсталих 20% до навршене седамаесте године.

У првим годинама уче брже него икада касније у животу. Да би деца развила своје пуне потенцијале, потрбне су им љубав и приврженост, пажња, охрабрење и метална стимулација, баш као и квалитетна исхрана и добра здравствена нега.

Квалитет стања/бриге у првим годинама живота – укључујући здравствену негу, исхрану, друштвене интеракције и стимулације – може имати дугорочне последице на развој мозга.

Развој мозга у раним годинама утиче на физичко и ментално здравље, учење и понашање током читавог животног циклуса.

Као што позитивна рана искуства стварају здраву архитектуру мозга, тако неповољна (негативна) рана искуства је ослобађају.

  • Програми у нашем вртићу који свеобухватно укључују темељне потребе детета за здрављем, квалитетном исхраном, емотивним и интелектуалним развојем, пружају свој деци основу на којој се развијају способности и вештине за суочавање са стесом у каснијем животу.

Међународне студије указују да на даље школовање и квалитет живота деце најбољи утицај остварују високо квалитетни, свакодневни, четворочасовни предшколски програми. Ово се посебно односи на децу из друштвено осетљивих група (из сиромашних и мањинских породица, породица изложених различитим и вишеструким ризицима, удаљених сеоских средина итд.)

Оно што ће вртић, осим сигурности, угодног боравка и подстицајног простора, пружити детету јесу:

Социјализација

у окружењу које није породица, али сигурном и подстицајном за дете

Свеобухватни развој

стварање здраве основе за емоционални, социјални, фисички и ментални развој детета

Поштовање

важно је да дете схвати да је свако посебан на свој начи што ће се најбоље постићи раном едукацијом

Поверење и самопоштовање

када се налазе у средини испуњеном сигурношћу, оптимизмом и поштовањем деца са лакоћом истражују своје таленте, вештине и интересовања

Стрпљење

децу треба дати прилику да се сусретну са ситуацијама у којима могу вежбати и истражити стрпљење

Концентрација

како би се развила ова способност, васпитач мора да успостави равнотежу између младих, полетних умова и способности да дате чује и уради постављени задатак

Флексибилност

развијање самоконтроле и управљање сопственим емоцијама

Тимски рад

развијање способности да се саслуша и поштује туђе мишљење, да се оствари сарадња