ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

Еко

Еко-школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу децу да се активно укључе у бригу о животној средини. Иницијатива почиње од деце, у радној соби, шири се на читав вртић и на крају подстиче промене у широј локалној зајендици.

Програм ”Еко-школе” је начин да предшколска установа крене осмишљеним  путем  ка  унапређењу  стања  непосредног  окружења,  кроз  промоцију  одрживог  начина живота и односа према ресурсима.  ”Еко-школе” мотивишу децу да се укључе у решавање проблема животне средине на нивоу на којем могу да се уоче очигледни резултати, подстичући их на одговорност, проактивно понашање и преношење поруке на будуће генерације. Нагласак се ставља и на укључивање локалне заједнице у програм од самог почетка. 

Програм ”Еко-школе” даје једноставан оквир који помаже да одрживи развој постане саставни део живота вртића. 

Програм ”Еко-школе” доприноси:

  • повећању утицаја вртића на решавање проблема у животној средини, 
  • интензивном повезивању са локалном заједницом, другим установама и организацијама,
  • унапређењу економске ситуације кроз одрживо коришћење ресурса,
  • успостављању међународних веза,
  • увођењу принципа одрживог развоја у наставни програм,
  • развоју способности да негујемо и подржавамо суштинске вредности (брига, емпатија, креативност, саосећање),
  • добробити деце,
  • осећају поноса у вртићима међу особљем и децом.

Седам екошколских корака

Седам  екошколских  корака  представља  серију  пажљиво  осмишљених  мера  које образовно-васпитна установа мора да прати, како би добила статус међународне Еко-школе и Зелену заставу. Током периода  стицања  статуса,  кроз  укључивање деце, наставног и ненаставног особља, локалне  заједнице и привредних субјеката који послују у локалној заједници, образовно-васпитна установа је на сигурном путу испуњавања критеријума за одрживост.

Први корак – формирање Еко-одбора

Еко-одбор у Еко-школи представља управљачко и извршно тело, које осмишљава, усмерава и управља свим фазама програма ”Еко-школе”. Представља покретачку снагу  програма  и обезбеђује да се на адекватан начин и заједничким снагама осигура испуњење свих седам корака. Препорука је да Еко-одбор  буде састављен од васпитача, ненаставног особља, родитеља и представника локалне  заједнице. Еко-одбор заступа ставове шире друштвене заједнице у којој се Еко-школа налази.

Други  корак  –  Оцена  стања  животне средине

Циљ  оцене  стања  је  да  се  идентификује  почетна  ситуација у вртићу која се тиче одабира одређене теме коју вртић обрађује (нпр. отпад, енергија, вода итд.).  Оцена стања  животне  средине  је  отворена  листа  свих аспеката утицаја Еко-школе на животну средину, у вези са темама.

Трећи корак – Израда Програма рада

Циљ Програма рада је дефинисање циљева, активности и очекиваних резултата који се односе на смањење негативних утицаја у одређеном временском периоду,  а који су утврђени оценом стања животне средине.

Четврти корак – Праћење стања и оцењивање

Праћење стања и оцењивање представља корак у коме се прати напредак у испуњавању постављених циљева. Уколико је потребно, током реализације активности,  врше се додатне допуне Програма рада, у смислу ревизије предложених активности у складу са ситуацијом. Свака успешно завршена активност се оглашава у Еко-школи, објавама на променљивом паноу, интернет  страници  ”Еко-школе”  и  на  друштвеним  мрежама.  У праћењу стања и оцењивању учествују пре свега деца, организовани у Еко-патроле. Рад Еко-патрола може бити на недељном нивоу, или по потреби и у зависности од ситуације. Еко-патроле воде свој дневник.

Пети  корак  –  рад  према  плану  и програму

Циљ програма ”Еко-школе” је интегрисање у план и програм свуда где је то могуће. Принцип  програма  ”Еко-школе”  је  да  се  теме  из  области  животне средине интегришу у наставу и ваннаставне активности, како би се утицало на функционисање ”Еко-школе”. На тај начин се деци пружа могућност да учествују у планирању и реализацији активности очувања  животне  средине  и  уштеде  ресурса,  кроз   планирање  у оквиру Програма рада, праћењем стања и оцењивањем.

Шести корак – Обавештавање јавности

Својим активизмом ”Еко-школе” шаљу поруку широј заједници и позивају све заинтересоване стране да се укључе у планирање и реализацију активности на очувању животне средине.

Седми корак – Означавање и оглашавање програма у Еко-школи

Важан  корак  у  добијању  међународног  сертификата  ”Еко-школе”  је  израда Еко-кодекса, који представља код у  понашању  свих  структура  ”Еко-школе” на сопственом одрживом развоју. Кроз Еко-кодекс и лого ”Еко-школе”,  образовно-васпитна  установа  означава  своју  посвећеност екошколским активностима и заштити животне средине, кроз укључивање деце у све активности и у сарадњи са локалном заједницом. 

Програмом ”Еко-школе” предвиђено  је  постављање  сталног  и променљивог паноа на видно место у хол школске зграде. Стални пано садржи следеће елементе: Потврду о укључивању у програм ”Еко школе” (касније и Потврду о стицању статуса, Потврде о обновама статуса…), списак чланова еко-одбора, постер екошколски кораци, лого ”Еко-школе” и Еко-кодекс.

Евалуација програма се врши припремом извештаја о реализованим активностима, анализом од стране стручних органа установе.

Реализатори програма су васпитачи из васпитних група које су укључене у реализацију програма.

ПРОГРАМИ

Квалитетна брига подразумева, прихватање детета у његовом индивидуалном развоју
Адаптација

Какав ће овај период бити деци, како ће се она развијати, зависи од свих нас заједно – родитеља, запослених у вртићу и целокупне локалне заједнице.

транзиција

Преласци у нова окружења као што је полазак у јаслице/вртић, прелазак из јаслица у вртић или прелазак из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно важан.

Инклузивно

Инклузија је када вас људи очекују и када им недостајете када нисте ту. Инклузија је када добијете помоћ када вам је потребна и када је желите.

Еко

Еко-школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу децу да се активно укључе у бригу о животној средини.