ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

Инклузивно

 • Инклузија је када вас људи очекују и када им недостајете када нисте ту.
 • Инклузија је када добијете помоћ када вам је потребна и када је желите.
 • Инклузија је када сте део групе вршњака, а не када сте одвојени од групе.
 • Инклузија је када је дете активно укључено у активности.
 • Инклузија је партнерска сарадња са родитељима/старатељима/неговатељима  како би се  испуниле индивидуалне потребе сваког детета.
 • Инклузија је када се осећај припадности и идентитет детета подстичу током  целог периода боравка у систему предшколског васпитања и образовања.
 • Инклузија је када је дете у средишту предшколског васпитно-образовног процеса.
 • Инклузија је препознавање и уважавање културног порекла детета.

Предшколска установа је простор демократске и инклузивне праксе, што значи да она поштује право детета на образовање кроз инклузивну праксу којом се уважава родна, културна, верска и свака друга различитост, развија осетљивост на дискриминацију и посебна пажња посвећује деци из осетљивих група.

Циљеви програма инклузивног образовања

 • створити услове да свако дете може да се упише у вртић
 • повезивати се са релевантним установама и стручњацима
 • подстицати интеракцију и комуникацију међу децом
 • развијати позитивне ставове и емпатију код деце
 • створити оптималне услове и уградити инклузивни модел рада са децом којој је потребна додатна подршка, уважавајући специфичности средине и водећи рачуна о расположивим ресурсима, материјалним и људским
 • индивидуализовати програме рада засноване на очуваним потенцијалима деце и оспособити их за самосталан живот у границама могућности
 • интегрисати индивидуалне образовне планове у планове рада васпитних група
 • пружати подршку родитељима деце којој је потребна додатна подршка, развијати партнерске односе и укључивати родитеље у планирање и реализацију индивидуалних образовних планова
 • унапређивати стручна знања и вештине професионалаца, у односу на рад са децом којој је потребно додатна подршка, родитељима и раду у тиму
 • обезбедити успешан процес транзиције

Начин реализације

Како би се шира јавност информисала о значају раног развоја деце и укључивања у систем предшколског васпитања и образовања организујемо кампање и информишемо грађане путем средстава масовне комуникације (тв, радио, сајт установе, фб страница), путем брошура, летака и у сарадњи са институцијама на локалном нивоу (Средња стручна школа ‘’Душан Тривунац Драгош’’, Општинска организација Цреног крста Сврљиг, Национална служба за запошљавање).

Битан корак у развијању и унапређивању система предшколског васпитања и образовања је формирање базе података о деци рођеној на територији општине .

Како би се што већи број деце, односно родитеља укључио у систем предшколског васпитања и образовања и како би се обогатила понуда програма у складу са потребама родитеља, мапирамо породице чија деца не похађају програме установе и испитујемo њихове потребе, а на основу прикљупљених података планирамо развијање мреже предшколских установа и креирамо различите програме.

Рад са децом којој је потребна додатна подршка

За укључивање у васпитну групу детета коме је потребна додатна подршка припрема се васпитач, физичка средина, дете и његови родитељи, али и остала деца у групи и њихови родитељи.

У једној васпитној групи може бити највише двоје деце којој је потребна додатна подршка. Изузетак се прави када се дете са сметњама у развоју открије касније током године, па се не измешта из групе и ако је треће дете са сметњама у развоју у групи. За њега се израђује план индивидуализације.

Области које су обухваћене ИОП-ом су учење и како се учи, социјалне вештине, комуникацијске вештине и самосталност и брига о себи.

За свако дете се формира тим који чине родитељи, васпитач детета, стручни сарадник. Они заједнички планирају, реализују и прате ефекте ИОП-а у вртићу и код куће.

Инклузивни програм подразумева подстицање развоја, унапређивање способности, развој самопоштовања и толеранције код све деце у групи. Програм је намењен сваком детету, јер се суштина односи на прилагођавање програма рада могућностима и потребама све деце.

Применом инклузивног модела обезбеђују се значајне добити за сву децу и родитеље. Развијају се позитивни ставови, толеранција, подржавање детета и формирају се емпатијска осећања према вршњацима.

Активности  подршке родитељима

Подршка  родитељима остварује се кроз:

 • регресирање боравка деце
 • бесплатан боравак за децу са сметњама у развоју, без родитељског старања, породица у стању социјалне потребе,
 • флексибилан ритам дана што омогућава излажење у сусрет различитим потребама деце
 • могућност промене јеловника за поједину децу из здравствених, верских и других разлога
 • подршку породици у остваривању различитих права из области образовања, здравства и социјалних давања
 • подршку породици у повезивању са различитим институцијама на локалном нивоу и шире, у циљу подршке дечијем развоју и напредовању
 • подршку деци и породици при преласку из предшколске установе у основну школу
 • планирање и реализацију активности у циљу унапређивања међусобног уважавања и прихватање различитости, подстицање конструктивне сарадње између свих актера
 • континуирано информисање родитеља о дечијим развоју и учењу
 • информисање родитеља о активностима групе, вртића и установе
 • едукативно деловање на породицу уз пуно уважавање њихових компетенција

ПРОГРАМИ

Квалитетна брига подразумева, прихватање детета у његовом индивидуалном развоју
Адаптација

Какав ће овај период бити деци, како ће се она развијати, зависи од свих нас заједно – родитеља, запослених у вртићу и целокупне локалне заједнице.

транзиција

Преласци у нова окружења као што је полазак у јаслице/вртић, прелазак из јаслица у вртић или прелазак из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно важан.

Инклузивно

Инклузија је када вас људи очекују и када им недостајете када нисте ту. Инклузија је када добијете помоћ када вам је потребна и када је желите.

Еко

Еко-школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу децу да се активно укључе у бригу о животној средини.