PU Poletarac Svrljig

Gordane Todorović bb

+381 (18) 823-430

Kontakt telefon ustanove

Radno vreme

Pon - Pet: 6:00 - 17:00

Kutak za roditelje

Porodica je primarni i najvažniji vaspitač dece:

 • deca su lično i intimno povezana sa svojom porodicom i porodica ih najbolje poznaje;
 • dečje najranije učenje i razvoj se odvija u porodici i kroz ovaj porodični kontekst se gradi osnov učenja i razvoja deteta u svim drugim kontekstima;
 • porodica je od detetovog rođenja uključena u razvoj i učenje deteta i treba podržavati i ojačavati porodicu u toj funkciji;
 • svaki roditelj u osnovi želi dobro svom detetu, samo je nekima od njih u tome potrebna veća podrška;
 • predškolski program može upotpuniti dečja porodična iskustva odrastanja i učenja ako se razvija kroz partnerske odnose sa porodicom.

Kako izgleda program zasnovan na partnerstvu sa porodicom:

 • vrtić je mesto koje emituje dobrodošlicu porodici i uvažavanje porodice jasnim prostorno-organizacionim pokazateljima (npr. postojanje sobe/prostora za roditelje, postera dobrodošlice, vizualnih oznaka prostora…);
 • porodica je upoznata sa koncepcijom programa (pisane informacije i kroz sastanke);
 • postoji program saradnje sa porodicom koji je razvijen kroz dijalog sa roditeljima o različitim načinima uključivanja porodice: kao član saveta roditelja, kao volonter, kao učesnik u neposrednim aktivnostima sa decom; roditelji su pitani šta je za njih važno i šta bi voleli u odnosu na svoju decu i sebe;
 • deca su pitana na koji način bi želela da su roditelji uključeni i da učestvuju;
 • roditelji se lično pozivaju na učešće u pojedinim aktivnostima i imaju pomoć i podršku vaspitača ili drugih roditelja za takvo učešće;
 • postoje organizovane socijalne aktivnosti koje pružaju mogućnost druženja i razvijanja odnosa između samih porodica i između roditelja i praktičara, kao što su izleti, šetnje, kulturni događaji, sedeljke;
 • vaspitači svakodnevno sarađuju sa roditeljima na različitim osnovama;
 • roditelji se na sastancima upoznaju i vode dijalog sa vaspitačima o aktivnostima dece i programskim aktivnostima;
 • postoje mogućnosti da se roditelji vide sa vaspitačem i razgovaraju o svom detetu u različito vreme dana i u različitim danima u nedelji;
 • roditelji se podstiču na uključivanje drugih članova porodice i prijatelja tako što ih mogu dovesti i uključiti u aktivnosti u vrtiću;
 • program uvažava različitosti porodica i pruža različite načine uključivanja i prilagođavanja potrebama i mogućnostima roditelja;
 • roditelji mogu aktivno da se uključe u različito vreme, na različite načine i to se dokumentuje;
 • vaspitači su svesni da roditelji imaju i druge obaveze i poslove i da su njima često preopterećeni;
 • vaspitaču su poznate specifične teškoće i prepreke za uključivanje pojedinih porodica i razvija strategiju za njihovo prevazilaženje.

Partnerstvo sa porodicom se gradi kroz:

 • uzajamno poverenje i poštovanje;
 • poznavanje, empatiju, osetljivost i uvažavanje perspektive druge strane;
 • stalnu otvorenu komunikaciju i dijalog;
 • uzajamno prepoznavanje i uvažavanje jedinstvenog doprinosa i snaga svake strane;
 • zajedničko donošenje odluka i spremnost na kompromise i promene;

Vaspitač:

 • preispituje svoja polazišta, pretpostavke i očekivanja od saradnje sa porodicom i postojeće obrasce moći;
 • aktivno nastoji da ostvari stalnu, otvorenu i smislenu komunikaciju sa porodicom, kojom se obezbeđuje razmena informacija i dijalog o detetu, programu i roditeljstvu;
 • razvija pisanu komunikaciju kojom se obezbeđuje uzajamna informisanost i dokumentuju aktivnosti u vrtiću;
 • razvija program kojim se daje prostor za učešće porodice i uvažavanje mišljenja, predloga, sugestija i komentara roditelja;
 • obezbeđuje redovne mogućnosti za neposrednu komunikaciju kroz individualne susrete, grupne susrete i sastanke;
 • identifikuje prepreke za učešće porodice i razvija različite oblike saradnje koji odgovaraju i podržavaju različite porodice i njihovo učešće.

U okviru programa se razvijaju različiti oblici saradnje u skladu sasa potrebama i porodice i programa, a kriterijumi za planiranje i realizaciju pojedinih oblika zasnivaju se na partnerskom odnos

Dokumenta

Poslovnik o radu Saveta roditelja za radnu 2022-2023

Plan rada saveta roditelja

Spisak članova Saveta roditelja

Oblici saradnje sa porodicom

Plan podrške roditeljima