ПУ Полетарац Сврљиг

Гордане Тодоровић бб

+381 (18) 823-430

Контакт телефон установе

Радно време

Пон - Пет: 6:00 - 17:00

Транзиција

Предшколска установа је прво окружење са којим се сусрећу дете и негова породица.

Преласци у нова окружења као што је полазак у јаслице/вртић, прелазак из јаслица у вртић или прелазак из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно важан.

Циљ примене програма је заједничко учешће у истраживању и продубљивању знања и што лакши прелазак са једног нивоа образовања на други (из јаслица у вртићке групе и из предшколског у школски систем), односно:

  • унапређивање родитељских и професионалних компетенција васпитача уостваривању добробити детета
  • лакша транзиција детета током боравка у вртићу и из вртића у школу

Теоријски основ програма: предшколска установа је прво окружење са којим се сусрећу дете и негова породица. Преласци у нова окружења као што је полазак у јаслице/вртић, прелазак из јаслица у вртић или прелазак из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно важан.Често учитељи, родитељи и васпитачи имају различита гледишта у погледу припреме деце за транзицију.

Теоријски основ програма заснован је на:

  • целовитом сагледавању васпитања и образовања као повезаног процеса бриге, неге, образовања и васпитања који су уткани у сваки сегмент заједничког живљења деце и одраслих,
  • усмереност на дугорочне циљеве а не на краткорочне исходе и постигнућа – предшколско васпитање и образовање је усмерено на процес развоја дугорочних циљева и исхода, као базичних компетенција успешног људског функционисања, развоја и учења, као што су способност саморегулације, симболичко изражавање, социјална и емоционална компетентност, позитиван идентитет. Специфична знања, вештине и навике треба сагледавати као средства којима се подржава и подупире развој ових базичних компетенција, а не као краткорочно постигнуће коме се тежи.
  • интегрисаном приступу учењу и развоју који се заснива на повезаном искуству онога што дете чини и доживљава у ситуацијама које су му смислене и које повезује смисао, а не кроз издвојене садржаје и појединачне активности везане за појединачне образовне области или аспекте развоја.
  • континуитету у образовању који се остварује постављањем темеља целоживотног учења и темеља развијања образовних компетенција и повезивањем са школом, породицом и локалном заједницом.

Начини реализације програма:

Програм је намењен  деци, родитељима као и васпитачима. Реализује се кроз сагледавање (испитивање) и анализу перспектива деце, родитеља, васпитача и учитеља у односу на транзицију, односно прелазак деце из једне у другу васпитну групу и из вртића у школу, благовремено информисање родитеља о преласку у ново окружење одржавањем родитељских састанака и поделом флајера, организацију посета деце и васпитача школи, учитеља вртићу, реализацију заједничких активности, креирање и укључивање у реализацију различитих заједничких пројеката, размену информација о деци између учитеља и васпитача, односно стручних служби школе и вртића, организацијом округлих столова, кроз израду општег плана  транзиције за сву децу и индивидуализованог – за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, анализу простора и потребе за прилагођавањем.

Ефекти примене програма:

  • боља информисаност и оснажене компетенције родитеља
  • оснажене компетенције васпитача
  • лакши прелазак детета из јаслених у млађе васпитне групе и из вртића у школу.

Евалуација програма се врши анализом и дискусијом на састанцима стручног актива васпитача и медицинских сестара васпитача, припремом извештаја о реализованим активностима.

Реализатори – програм реализују стручни сарадници из вртића и основне школе, васпитачи и учитељи.

ПРОГРАМИ

Квалитетна брига подразумева, прихватање детета у његовом индивидуалном развоју
Адаптација

Какав ће овај период бити деци, како ће се она развијати, зависи од свих нас заједно – родитеља, запослених у вртићу и целокупне локалне заједнице.

транзиција

Преласци у нова окружења као што је полазак у јаслице/вртић, прелазак из јаслица у вртић или прелазак из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је континуитет посебно важан.

Инклузивно

Инклузија је када вас људи очекују и када им недостајете када нисте ту. Инклузија је када добијете помоћ када вам је потребна и када је желите.

Еко

Еко-школе представљају мрежу образовно-васпитних институција које подстичу децу да се активно укључе у бригу о животној средини.